Kasutustingimused

1 ÜLDSÄTTED
1.1 Kasutustingimuste sisuks on kvaliteetfoto.ee veebilehe (edaspidi Teenusepakkuja veebileht) ja Teenusepakkuja veebilehe kasutaja (edaspidi Kasutaja) vaheliste õigussuhete reguleerimine. Kvaliteetfoto.ee veebileht on OÜ Somnium, registrikood 12283629 (edaspidi Teenusepakkuja) omand.
1.2 Teenusepakkuja veebilehe kasutamisega kinnitab Kasutaja, et on tutvunud veebilehe Kasutustingimustega ja nõustub nendega täielikult. Teenusepakkuja veebilehe kasutamise all mõeldakse eelkõige, aga mitte ainult, autoriõigusega kaitstud teose (edaspidi Teos) kasutamiseks lepingu (edaspidi Litsentsileping) sõlmimist Autori ja Kasutaja vahel Teenusepakkuja veebilehe vahendusel.
1.3 Lisaks käesolevatele Kasutustingimustele reguleerivad Teenusepakkuja ja Kasutaja vahelisi õigussuhteid Eesti Vabariigi õigusaktid ning tingimused kohalduvad niivõrd, kuivõrd Kasutustingimustega ei ole kokkulepitud teisiti. Vaidluse korral üritatakse erimeelsused lahendada läbirääkimiste teel. Kui läbirääkimised ei anna tulemusi, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.
1.4 Kasutustingimustes ainsuses olevad sõnad ja mõisted võivad hõlmata ka mitmust ning vastupidi.

2 TEENUSEPAKKUJA VEEBILEHT JA LITSENTSILEPINGUTE SÕLMIMINE
2.1 Teenusepakkuja veebileht võimaldab Teose Teenusepakkuja veebilehel avaldanud isikul (edaspidi Autor) Teoseid tutvustada ja anda neid tasu eest Kasutaja kasutusse.
2.2 Autor ja Kasutaja sõlmivad Teose kasutamiseks Teenusepakkuja veebilehe vahendusel Litsentsilepingu. Teenusepakkuja ei ole Teenusepakkuja veebilehel sõlmitud Litsentsilepingu osapool ja ei võta endale mingisugust vastutust, mis on seotud Litsentsilepinguga.
2.3 Eelnevalt litsentsitasu ja/või muude tasude deponeerimisele Teenusepakkuja juures kohustub Kasutaja põhjalikult tutvuma Autori poolt koostatud Litsentsilepinguga ja Teenusepakkuja veebilehe Kasutustingimustega.
2.4 Teenusepakkuja veebileht võimaldab Autoril üles laadida materjale neid eelnevalt kontrollimata ning Teenusepakkuja ei vastuta õiguste ja kohustuste eest, mis on seotud vastavate materjalidega. Iga Autori poolt Teenusepakkuja veebilehel üldsusele kättesaadavaks tehtud Teose osas leotakse seaduse tähenduses avaldajaks Autor ning Autor vastutab selle eest, et tal on kõik vajalikud õigused Teose üldsusele kättesaadavaks tegemiseks ja Litsentsilepingute sõlmimiseks (intellektuaalne omand, isiku kujutise kasutamise õigused jne). Autor vastutab ainuisikuliselt täies ulatuses Teenusepakkujale esitatud Teose, tutvustusmaterjali ja Litsentsilepingu koostamiseks esitatud materjalide õiguspärasuse eest. Teenusepakkuja ei vastuta ühelgi juhul Kasutaja ees Teose kasutusõigusega seotud rikkumiste korral, ainsaks vastutajaks on Autor.
2.5 Litsentsileping loetakse Autori ja Kasutaja vahel sõlmituks, kui Kasutaja on Teenusepakkuja veebilehel elektroonilises vormis nõustunud Kasutustingimustega, Litsentsilepingu tingimustega ning Teose litsentsitasu Teenusepakkuja juures deponeerinud. Litsentsitasu loetakse Teenusepakkuja juures deponeerituks Litsentsitasu laekumisega Teenusepakkuja arveldusarvele. Kasutajal puudub õigus nõuda Teenusepakkuja juures deponeeritud vahenditelt intressi.
2.6 Sõlmitud Litsentsileping annab õiguse Kasutajale kasutada sihtotstarbeliselt Teost Litsentsilepinguga kindlaks määratud viisil.
2.7 Litsentsilepingu sõlmimise informatiivse kinnituse väljastab Teenusepakkuja oma veebilehe kaudu ja/või e-posti teel. Litsentsilepingu informatiivne kinnitus sisaldab vajalikke juhiseid Teose kasutamiseks.

3 KASUTAJA ÕIGUSED, KOHUSTUSED NING KINNITUSED
3.1 Kasutajal on õigus:
3.1.1 esitada Teenusepakkujale ettepanekuid Teenusepakkuja veebilehe kasutajasõbralikumaks muutmiseks;
3.1.2 nõuda Autorilt peale Litsentsilepingu sõlmimist sellekohase arve esitamist;
3.1.3 esitada Teenusepakkujale pretensioone Teenusepakkuja ja Autori tegevuse kohta, arvestades siiski, et Litsentsilepingu eest vastutab ainuisikuliselt Autor;
3.1.4 Teenusepakkuja veebilehe kasutamine igal ajal lõpetada, deaktiveerides oma konto. Sellisel juhul on Kasutaja kohustatud täitma kõik deaktiveerimise hetkeni tekkinud kohustused.
3.2 Kasutaja kohustub:
3.2.1 esitama Kasutajaks registreerumisel täielikult tõeseid isikuandmeid ning kasutama kehtivat e-posti aadressi;
3.2.2 kasutama Litsentsilepingu sõlmimisel ja litsentsitasu deponeerimisel Teenusepakkuja juures temale kuuluvat arvelduskontot, mille alusel Kasutaja tuvastatakse;
3.2.3 mitte kasutama Teenusepakkuja veebilehte ebaseaduslikuks tehinguks;
3.2.4 hoidma oma salasõna ja kasutajatunnust nii, et see ei satuks kolmandate isikute kätte. Salasõna ja/või kasutajatunnuse sattumisel kolmandate isikute valdusse, kohustub Kasutaja Teenusepakkuja veebilehel oma salasõna vahetama ning informeerima Teenusepakkujat vahejuhtumist e-posti aadressil: info@kvaliteetfoto.ee.
3.3 Kasutaja kinnitab:
3.3.1 , et füüsilise isiku korral on teovõimeline isik;
3.3.2 , et juriidilise isiku puhul tegutseb vastavalt juriidilise isiku esindusõiguse alusel Teenusepakkuja veebilehe kasutamisel ning omab kõiki õigused kohustuste võtmiseks juriidilise isiku nimel;
3.3.3 on teadlik, et Litsentsilepingu sõlmib Kasutaja Autoriga ja Teenusepakkuja ei vastuta ühelgi juhul Litsentsilepingu eest;
3.3.4 on teadlik ja nõustub sellega, et Teenusepakkuja teostab Kasutaja isikuandmete töötlemist vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele ja käesolevatele Kasutustingimustele;
3.3.5 on teadlik ja nõustub, et Teenusepakkuja edastab Kasutaja isikuandmeid Autorile;
3.3.6 saab täielikult ja raskusteta aru käesolevatest Kasutustingimustest ning mõistab, et Teenusepakkuja veebilehe kasutamisega võivad tema jaoks kaasneda õiguslikult siduvad kohustused.

4 LITSENTSILEPINGUST TULENEVATE KOHUSTUSTE TÄITMINE
4.1 Teenusepakkuja ei ole Litsentsilepingu õigussuhte osaline ja ei vastuta ühelgi juhul Autori ja Kasutaja vahel sõlmitud Litsentsilepingust tulenevate kohustuste eest. Kui Kasutaja või kolmas isik esitab Litsentsilepingust tulenevad pretensioonid Teenusepakkujale, on Teenusepakkujal õigus need kas edastada vastamiseks Autorile või vastata neile ise vastavalt sellele, mis Teenusepakkuja arvates on otstarbekam.
4.2 Kõikide Litsentsilepingust tulenevate võimalike kohustuste ja nõuete eest vastutab ainuisikuliselt Autor.

5 TEENUSEPAKKUJA ÕIGUSED JA VASTUTUS
5.1 Teenusepakkujal on õigus:
5.1.1 võtta Litsentsilepingu alusel Kasutajalt vastu Teenusepakkuja juures deponeeritavaid summasid;
5.1.2 saata Kasutajatele pakkumisi ja muid teadaandeid ning küsitlusi.
5.2 Teenusepakkuja ei vastuta ühelgi juhul:
5.2.1 Kasutajale tekkinud kahju eest, mis on põhjustatud Kasutaja Teenusepakkuja veebilehe kasutajatunnuse ja salasõna kolmandate isikute poolt kasutamisest;
5.2.2 tema poolt Autori ja Kasutaja vahel vahendatud Litsentsilepingute eest. Juhul, kui Teenusepakkujal tekib siiski Kasutaja ees õigusaktidest tulenevalt Litsentsilepingu vahendamisest vastutus, on see vastutus piiratud Kasutaja poolt Teenusepakkuja juures deponeeritud summa suurusega;
5.2.3 kolmandate isikute poolt Teenusepakkuja veebilehel avaldatud Teoste ja muu Teenusepakkuja veebilehel avaldatud informatsiooni eest. Juhul, kui õigusaktidest tulenevalt kaasneb Teenusepakkujal veebilehel avaldatu osas siiski vastutus, on see vastutus piiratud ühe (1) euroga.

6 ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
6.1 Teenusepakkuja töötleb Kasutaja poolt esitatud andmeid vastavalt isikuandmete kaitse seadusele ning eesmärkidel, mis on vajalik Kasutajale teenuse osutamiseks.
6.2 Teenusepakkuja ei edasta Kasutaja isikuandmeid kolmandatele isikutele välja arvatud käesolevates tingimustes ja seaduses sätestatud korras.
6.3 Teenusepakkujal on õigus edastada kolmandatele isikutele Kasutaja poolt edastatud teavet, mis on vajalik koostöö tegemiseks parema teenuse osutamiseks (näiteks postiteenus, maksete tegemise võimaldamine jne). Samuti on Teenusepakkujal õigus edastada Kasutaja andmeid, kes ei ole tähtaegselt tasunud Teenusepakkuja poolt esitatud arveid ja/või kahjunõudeid, maksehäirete informatsiooniga tegelevatele äriühingutele ja/või võlgnevuste sissenõudmistega tegelevatele äriühingutele (näiteks inkasso).
6.4 Kasutajal on õigus teha järelepärimine Teenusepakkuja poolt hallatavate isikuandmete osas ja õigus võtta tagasi nõusolek isikuandmete töötlemiseks, andes sellest teada info@kvaliteetfoto.ee.

7 MUUD SÄTTED
7.1 Teenusepakkuja veebileht ja selles sisalduv (sealhulgas tarkvaralahendused, fotod, tekst jne.) on Teenusepakkuja ja/või Autori omand. Igasugune kasutamine ilma Teenusepakkuja eelneva nõusolekuta on keelatud.
7.2 Kasutustingimused kehtestab Teenusepakkuja, kellel on õigus neid ühepoolselt muuta. Teenusepakkuja teavitab Kasutustingimuste muudatustest ette vähemalt üks (1) kuu oma veebilehel.
7.3 Kasutajal on õigus Kasutustingimuste muudatustega mittenõustmisel õigussuhe Teenusepakkujaga üles öelda, teatades sellest eelpool nimetatud punktis 7.2 esitatud tähtaja jooksul ning täites eelnevalt kõik oma kohustused Teenusepakkuja ees. Juhul kui Kasutaja ei ole teavitanud eelnevas punktis 7.2 nimetatud tähtaja jooksul, et ta ei nõustu Kasutustingimuste muudatustega, loetakse tähtaja möödumist Kasutaja nõustumiseks Kasutustingimuste muudatustega.
7.4 Kui mõni Kasutustingimus osutub kas osaliselt või täielikult kehtetuks, ei mõjuta see kogu Kasutustingimuste kehtivust.
7.5 Kõik Kasutustingimustega seotud teated ja muu kommunikatsioon edastatakse eesti keeles e-posti teel.